Jogi nyilatkozat

A Prima Maroni Kft. a maroni.hu honlapot tájékoztatás és kapcsolattartás céljából hozta létre és működteti.

A honlapon található szöveges, grafikus és képi anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, az azokkal kapcsolatos tulajdonosi vagyoni és egyéb jogok gyakorlására a Prima Maroni Kft. jogosult. A szövegek és képi anyagok felhasználása kizárólag a Prima Maroni Kft. előzetes írásbeli engedélyével megengedett.

A honlap egyes részeit Ön kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére mentheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a honlap így többszörözött részének a tovább-használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára. Ön nem jogosult továbbá a lementett honlapról a jelen Jogi nyilatkozatra és adatvédelmi politikára utaló link eltávolítására.

A fentiektől eltérni csak a Prima Maroni Kft.-vel kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag a Prima Maroni Kft. -vel szerződő fél jogosult. Ezen feltételek megsértése esetén a Prima Maroni Kft. a jogsértéssel való felhagyást és kárának megtérítését követelheti.

A Prima Maroni Kft. fenntartja magának a honlapon található szöveges és képi információk előzetes, bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát. A Prima Maroni Kft. nem garantálja, bár törekszik rá, hogy a honlapon elérhető információk napra kész legyenek.

A Prima Maroni Kft. nem vállal felelősséget a honlapon történt elírásokért, sem pedig a honlap tartalmának jogosulatlan, a Prima Maroni Kft.-n kívül álló okból történő megváltoztatásáért.

A Prima Maroni Kft. mindenkor tiszteletben tartja honlapja látogatóinak jogait.

Ön a honlapot általában ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia.

A Prima Maroni Kft. kizárólag abban az esetben tárolja látogatóinak személyes adatait (pl. név, lakcím, e-mail cím), amennyiben a látogató saját elhatározásából megadta azokat.

A Prima Maroni Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilván tartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott.

A honlap látogatása során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit.

A Prima Maroni Kft. az Ön által szolgáltatásunk igénybe vételével az interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.

Ön valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon más személyes adatait adta meg vagy egyébként a honlap használata során kárt okozott, a Prima Maroni Kft. az ebből eredő kárát jogosult lesz Ön felé érvényesíteni és Ön köteles valamennyi ebből eredő követeléssel szemben a Prima Maroni Kft. -t megóvni és azokat viselni.

Az adattulajdonos az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott módon és esetekben a Prima Maroni Kft. ügyfélszolgálatán keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását.

Prima Maroni Kft.